Podaj numer karty w momencie składania zamówienia i zbieraj punkty - każde wydane 10zł to 1 pkt!

 

REGULAMIN PROGRAMU
„KARTY STAŁEGO KLIENTA DELIKATESÓW PROFIT”

Organizatorem programu „Karty Stałego Klienta” jest F.H.U. PROFIT Krystyna Ostrowska, Henryk Ostrowski, Łukasz Ostrowski Sp. J z siedzibą w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego 12a.
Program „Karty Stałego Klienta” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów produktów sklepach Profit Delikatesy oznaczonych logiem PROFIT Delikatesy.
Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie Klientów nabywających towary.
Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Klienta” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
Program regulaminu obowiązuje F.H.U. PROFIT i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

A. Defnicje
Program „Karty Stałego Klienta”, zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez F.H.U PROFIT systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.
Karta Stałego Klienta – plastikowa magnetyczna karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie
Sklep Profit Delikatesy – punkt sprzedaży, działający pod szyldem Pro t Delikatesy, usytuowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnik Programu – osoba dokonująca zakupów produktów w sklepach Pro t Delikatesy, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Bon zniżkowy – bon wydawany przez F.H.U PROFIT pozwalający obniżyć wartość zakupów.
Bon wydawany jest na zasadach przyjętych w regulaminie.

B. Postanowienia Ogólne

1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup towarów w sklepach Pro t Delikatesy a następnie otrzymuje bony zniżkowe na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
2. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, są one łączone w jedno konto.
3. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

C. Uczestnictwo.


1. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
3. Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz dostępny w sklepach Pro t Delikatesy. Z chwilą wypełnienia podpisanego for- mularza, osoba zainteresowana członkostwem w Programie otrzymuje Kartę i staje się tym samym Uczestnikiem.
Tylko prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy zostanie zaakceptowany przez F.H.U. PROFIT.
F.H.U. PROFIT zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego Klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: niekompletne lub nieczytelne dane osobowe, brak podpisu, podejrzenie nadużycia.
Wraz z Kartą Klient otrzyma skrócony regulamin Programu.
Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych F.H.U PROFIT w ciągu maksymalnie 2 m-cy.

D. Karta

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
2. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup produktów.
3. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia F.H.U. PROFIT o kradzieży lub utracie Karty.
4. W przypadku braku powiadomienia F.H.U. PRO- FIT o utracie lub kradzieży karty, F.H.U. PROFIT nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty, włącznie z odbiorem bonu zniżkowego i jego wykorzystaniem.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Uczestnik może wyrazić chęć wyrobienia nowej karty, co wiąże się z kosztem 25zł. Punkty zgromadzone na karcie pozostaną.

E. System przyznawania punktów

1. F.H.U. PROFIT zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie towarów.
2. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu w złotych polskich, za 10 zł wydane na zakupy przysługuje 1 punkt.
3. F.H.U. PROFIT zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
4. Punkty są nabijane na Kartę podczas zakupów i wyłącznie po okazaniu Karty sprzedawcy w Sklepie Pro t Delikatesy przed zakończeniem sprzedaży tzn. przed dokonaniem płatności za paragon.

F. Wymiana punktów na bony zniżkowe

1. Po zebraniu 200 punktów klientowi automatycznie drukowany jest bon zniżkowy który czeka na niego w sklepie w którym ostatnio robił zakupy. Aby go otrzymać należy poprosić sprzedawcę a ten wyda bon zniżkowy.
2. F.H.U. PROFIT zastrzega sobie prawo do zmiany poziomu punktowego przy którym będzie wy- dawany bon zniżkowy.
3. Bon zniżkowy zmniejsza wartość zakupów: – 200 pkt – o 30 złotych polskich

G. Zakończenie lub zawieszenie Programu

1. F.H.U. PROFIT zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.


H. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez F.H.U. PROFIT w celach statystycznych oraz marketingowych.
2. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez Uczestnika własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.
3. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6. Organizator zastrzega, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom trzecim (w tym, za granicą,) zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.